Utilizarea TIC în predarea limbilor moderne

Prof. Mihaela ANTON, inspector școlar, ISJ Dâmbovița

Obiectivele strategice al Uniunii Europene privind creșterea calității educației și a competitivității resursei umane vizează cu deosebire asimilarea didactică a noilor tehnologii de către sistemele de educație din Europa, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie ale elevilor. Digitalizarea culturii la nivelul societăţii a determinat apariţia reacţiilor și la nivelul sistemului educativ, implementarea noilor tehnologii de informare și comunicare – TIC – devenind o componentă esențială a educației moderne, competenţa digitală fiind una din competenţele-cheie/transversale, stipulate în Curriculumul modernizat.

Integrarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare devine o necesitate pentru toate disciplinele din curriculum-ul școlar, contribuind la învățarea activă centrată pe elev, abordarea diferențiată a învățării, facilitarea unui tip de învățare contextuală, dezvoltarea creativității și gândirii critice.

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în activitatea didactică permite angajarea activă a elevului, formarea și dezvoltarea deprinderilor de căutare, selectare, prelucrare a informaţiei, dezvoltarea capacităţii de anticipare, de sesizare a relaţiilor de tip cauză-efect, stimularea inteligenţei, perspicacităţii, creativităţii, dezvoltarea atenţiei distributive, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor, stimularea învăţării şi a motivaţiei, formarea capacităţii de autoevaluare, de conştientizare a eventualelor greşeli sau dificultăţi şi depăşirea acestora prin repetiţii, lucru suplimentar, îndrumare, învăţarea independentă, susţinerea efortului de învăţare în ritmuri proprii, adaptarea la toate stilurile de învăţare, încurajarea studiului individual.

Limbile moderne constituie una din disciplinele cele mai avantajate de utilizarea TIC în activitatea didactică (conform unui studiu realizat în acest sens în țări din Europa, se estimează că eficiența utilizării TIC în orele de limbi moderne este de 57,4%). Competențele generale și specifice limbilor moderne interacționează în foarte mare măsură cu competențele cheie TIC, rezultând activități didactice moderne, atractive și interesante.

Introducerea TIC în lecțiile de limbi moderne se poate realiza pe mai multe paliere: documentare – informare, elaborare de documente, programe și proiecte școlare, comunicare interpersonală.

Documentarea este o activitate care vizează studierea informațiilor referitoare la o temă anume, informații provenind din diverse surse. Căutarea informațiilor online este avantajată de studiul limbilor moderne de faptul că o căutare a unei noțiuni într-o limbă de circulație internațională va produce mai multe răspunsuri decât aceeași căutare în limba română. Pot fi folosite ca surse online de informare și documentare: http://google.com, http://yahoo.com, http://bing.com, http://www.educationworld.com, http://education.iseek.com, http://www.altavista.com.

Pentru elaborarea de documente, în care se combină text cu imagini, desene, tabele, grafice, diagrame, materiale audio sau video, se pot integra în activitățile didactice următoarele instrumente software: programele Microsoft Word, Power-Point, Prezi, OpenOffice, Publisher, Adobe Digital Publishing, editoare online pentru publicații digitale (web-based) Google Docs, ThinkFree, Zoho, aplicații grafice și multimedia (Photoshop, Photopaint, Inkscape, Picasa, Gimp, Movie Maker, Media Cope, aviary.com).

Pentru comunicare interpersonală, cele mai folosite instrumente software sunt Windows Mail, Facebook, Skype, Windows Live, Outlook Express, platformele colaborative (forumuri de discuții, bloguri, yahoogroups, gmailgroups, Wikispaces, Wikieducator, Moodle, ThinkQuest, Glogster etc).

În secvențele de evaluare a activității didactice, profesorii de limbi moderne recurg la aplicații de tipul Hot Potatoes sau QuizFaber.

În practica pedagogică sunt utilizate mai multe tipuri de softuri educaționale :

 • Softul interactiv de învăţare, care îl conduce pe elev pas cu pas în rezolvarea sarcinii, asigură dialogul între elev și programul respectiv, permite feedback-ul şi controlul permanent, determină individualizarea parcursului în funcţie de nivelul de pregătire al elevului;
 • Softul de exersare intervine ca un supliment al lecției din clasă, realizând exersarea individuală necesară formării unor deprinderi, aptitudini, competențe specifice; permite fiecărui elev să lucreze în ritm propriu și să aibă aprecierea activității sale;
 • Softul de simulare permite reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real prin intermediul unui model cu comportament analog;
 • Softul de investigare: elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de parcurs), ci este un mediu de unde acesta poate să îşi extragă singur informaţiile necesare rezolvării sarcinilor propuse;
 • Softul tematic sau de prezentare, care abordează subiecte/teme din diferite domenii, arii curriculare din programa şcolară, propunându-şi oferirea unor oportunităţi de lărgire a orizontului cunoaşterii în diverse domenii;
 • Softul de testare/evaluare: utilizarea lui depinde de mulţi factori, momentul testării, scopul, tipologia interacţiunii (feedback imediat sau periodic);
 • Softuri educative: prin aplicarea inteligentă a unui set de reguli, elevul este implicat într-un proces de rezolvare de probleme/situaţii; softul, sub forma unui joc educativ, duce la atingerea un scop didactic.

Condiții și activități preliminare pentru utilizarea Internetului în orele de limbi moderne:

 • Desfășurarea activității/lecției într-un laborator de informatică bine echipat cu calculatoare, conexiune Internet, imprimante etc;
 • Familiarizare prealabilă cu echipamentele IT;
 • Proiectarea și integrarea coerentă a TIC în secvența pedagogică, formularea obiectivelor lecției, stabilirea scopului utilizării TIC: introduc, fixează sau evaluează competențele;
 • Documentare realizată de profesor, înainte de lecție (analiza site-urilor și a informațiilor, descărcarea și imprimarea documentelor existente pe site, verificarea exercițiilor și activităților);
 • Dozarea corectă a cunoștințelor;
 • Evaluare obligatorie (realizarea în prealabil a unei fișe de evaluare).

Internetul va fi eficient utilizat cu condiția ca profesorul să identifice o temă comună și competențe generale și specifice comune cu programa școlară, să integreze activitatea în contextul deja existent și să valorifice impactul socio-cultural și pragmatic al informațiilor. Aceasta presupune formarea și perfecționarea profesorului în domeniul practicilor multimedia, responsabilitate în selectarea resurselor, precum și disponibilitate în a-și asuma noi roluri.

Elevii apreciază lecțiile în care sunt folosite resurse TIC, sunt lecții moderne, dinamice. Ei trebuie informați în legătură cu scopul secvenței didactice, competențele vizate, conținutul și finalitatea lecției, la finalul căreia trebuie să prezinte o sinteză a activității realizate sau o altă temă prin care să aplice cunoștințele dobândite, într-un context similar sau apropiat. Elevii trebuie să respecte timpul indicat pentru fiecare sarcină de lucru.

Activitățile de învățare prin intermediul internetului ar putea fi clasificate în:

 • Cercetare documentară (utilizarea și validarea resurselor în limba modernă, în vederea realizării unei bibliografii pe o temă dată, respectând regulile citării documentelor electronice);
 • Selecția de texte autentice în limba modernă (în funcţie de specificul tematicii lecţiei, profesorul va defini în mod clar un subiect care să atragă interesul elevilor, precizând tipul/tipurile de documente acceptate – fragmente literare, eseuri, articole de presă etc. Elevii (individual sau în grup) vor avea ca sarcină căutarea și selectarea documentelor, analizarea şi interpretarea acestora într-o lucrare scrisă, care să reprezinte produsul activității respective);
 • Comunicare interpersonală (realizată cu ajutorul poștei electronice sau a comunicării directe – chat. Acest tip de activitate de învățare favorizează schimburile interpersonale între tineri şi îi determină să cunoască şi să respecte asemănările şi deosebirile culturale, administrative sau lingvistice din cele mai îndepărtate zone. Se pot organiza întâlniri cu personalităţi ori forma clase virtuale, prin care elevii vor avea posibilitatea să-și verifice aptitudinile comunicaţionale într-o limbă străină. Profesorii îi vor învăţa pe tineri tehnici de corespondenţă amicală şi oficială specifice limbii străine studiate, ceea ce va conduce la ameliorarea exprimării orale și scrise, la utilizarea informaţiilor pertinente şi corecte, la structurarea ideilor);
 • Publicarea de documente în limbi moderne (se poate avea în vedere redactarea une pagini personale în care elevul să se prezinte, să-şi descrie realizările profesionale, domeniile de interes, proiectele. Rolul profesorului este de a-l învăţa pe elev tehnicile de structurare, redactare şi prezentare personală în limba modernă. Elevii vor putea să-şi perfecţioneze cunoştinţele de exprimare scrisă în limba modernă respectivă, de exemplu respectarea stilului jurnalistic specific unei reviste de specialitate, prezentarea convingătoare a informaţiei, pentru redactarea unui articol);
 • Auto-formarea și autoevaluarea, prin conectarea la site-uri specializate în manuale virtuale sau în teste de verificare a cunoștințelor de limbi moderne.

În concluzie, integrarea TIC în orele de limbi moderne are un impact deosebit de pozitiv, fie ca o completare a instruirii, fie ca mijloc de învățare. Internetul, ca factor al globalizării, constituie o reflectare digitală a societăţii prezente. Actualmente elevul are acces la manuale digitale, metode online de învăţare a limbilor străine, are posibilităţi de comunicare scrisă și orală în limbi moderne cu semenii lor.  Internetul permite elevului să intre în contact cu limba străină autentică, face ca lumea exterioară să intre în clasă, este un declanșator al diferitelor activităţi didactice. Posibilitatea de a învăţa autonom, prin consultarea adreselor web și/sau a enciclopediilor multimedia sau a altor surse electronice de informare constituie un factor motivaţional, iar prin evaluarea cu ajutorul calculatorului feedbackul este rapid și eficient, elevul devine responsabil de propria evaluare, implicîndu-se activ în acest proces.

Prin urmare, Internetul în orele de limbi moderne reprezintă un factor motivant pentru elevi. Dar ce putem spune despre motivația profesorilor? Cei mai mulți profesori sunt creativi și avizi de cunoaștere. Lucrul cu internetul și, în general, cu documente autentice actuale, le permite profesorilor să învețe împreună cu elevii lor. Integrarea TIC în lecțiile de limbă modernă confirmă o dată în plus plăcerea de a preda.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.